You are hereДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ЧИТАННІ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ЧИТАННІ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ


О.А. Гришина
Національний технічний університет України «КПІ»
 
Сучасний  розвиток вищої немовної освіти успішність формування іншомовної комунікативної компетенції, зокрема  мовленнєвої в іншомовному читанні фахової літератури у майбутніх спеціалістів немовних вищих навчальних закладів (ВНЗ) обумовлює необхідність  створення релевантної методики тестування, що підвищує ефективність процесу навчання професій орієнтованого читання фахової літератури  студентів ВНЗ та майбутніх інженерів у тому числі.
Ефективність тестової форми контролю зумовлюється її відповідністю цілям контролю, вимогам, які висуваються до нього, здатністю забезпечити реалізацію всіх функцій контролю в процесі навчання іншомовного читання. Проте, висунення формування іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх спеціалістів в немовних ВНЗ як головної мети навчання зумовлює необхідність організації не тільки   комунікативно спрямованого навчання професійно орієнтованого читання, а і комунікативно спрямованого  тестування рівня сформованості іншомовної компетенції в професійно орієнтованому читанні в майбутніх інженерів, засобом організації якого виступає комунікативний тест [1,3].
Ґрунтовний аналіз науково-методичної літератури дозволяє зробити висновки про досягнення в галузі тестології іншомовного читання фахової літератури: запропоновані загальні принципи та провідні етапи тестування, визначені основні типи та види тестових завдань для перевірки рівня сформованості мовленнєвих умінь в різних видах мовленнєвої діяльності, визначені якості тесту, що зумовлюють придатність тесту, запропоновані методи оцінювання результатів тесту [3]. У зв’язку з недостатнім дослідженням проблеми тестового контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції  в майбутніх інженерів виникає потреба  вирішення завдання  щодо тестування іншомовної мовленнєвої компетенції в професійно орієнтованому читанні  у майбутніх спеціалістів немовних ВНЗ, зокрема, вимагає дослідження проблема створення методики тестування іншомовної мовленнєвої компетенції в читанні фахової літератури в умовах комунікативного підходу, кінцевим продуктом якої виступає субтест з читання  для перевірки рівня сформованості мовленнєвих умінь у професійно орієнтованому читанні для поточного/модульного контролю. Дослідження низки науково-методичних праць з літератури дав нам змогу виокремити такі провідні етапи створення зазначеної методики: 1. Розробка структури комунікативного субтесту  з забезпеченням автентичності тестових завдань, врахуванням відповідності  змісту тестових завдань, підвищенням мотивації щодо їх виконання тестованими. 2. Виділення головних принципів створення комунікативно спрямованих  тестових завдань та вимог до їх розробки. 3. Створення  банку комунікативно спрямованих тестових завдань для перевірки мовленнєвих умінь у різних видах професійно орієнтованого читання, що включає укладання специфікації (технічні рекомендації, методичні рекомендації, критерії оцінювання), визначення головних типів та видів тестових завдань. 4. Аналіз провідних якостей тестових завдань, як-от: валідність, надійність, практичність, складність пунктів тестових завдань, економічність. 5. Укладання  субтестів з читання для поточного/ модульного тестування, спрямованих на  перевірку окремих мовленнєвих умінь в певних видах професійно орієнтованого читання у майбутніх інженерів. 6. Визначення та вдосконалення найбільш придатних тестових завдань, здатних вимірювати необхідні мовленнєві вміння в різних видах професійно орієнтованого читання у майбутніх інженерів після обробки та інтерпретації отриманих результатів тестованих. 7. Відбір тестових завдань для поточного та модульного контролю.
Враховуючи сказане вище, необхідно зосередити особливу увагу  на такому етапі тестування як його організація, який передбачає відбір типів та видів тестових завдань, та створення комунікативно спрямованих тестових завдань, що, безперечно, вимагає міцного наукового підґрунтя [2]. З метою досягнення високої комунікативності тестування   створюємо тестові завдання, в інструкціях яких ми моделюємо професійно орієнтовані комунікативні ситуації в опосередкованому науковим текстом читанні, в яких майбутній інженер використовує іноземну мову як засіб спілкування з метою вирішення своїх читацьких завдань. Передусім ми здійснили аналіз науково-методичної літератури щодо процесу створення такої ситуації та відбору необхідної кількості таких ситуацій для організації тестового контролю рівня сформованості іншомовної мовленнєвої компетенції в читанні у майбутніх інженерів. Загальновідомо, що створення ситуації опосередкованого науковим текстом спілкування – ситуації в читанні фахової літератури – зумовлює ефективність як навчання читання майбутніх інженерів іншомовної фахової літератури, так і  контролю рівня сформованості мовленнєвих умінь. Під такою ситуацією ми розуміємо універсальну форму функціонування процесу опосередкованого науковим текстом спілкування, що відображає взаємовідносини читача-майбутнього інженера та автора, зумовлені комунікативним наміром, потребами читача та комунікативними намірами автора, що спонукають читача до вирішення комунікативно спрямованих завдань, зумовлених його освітньою та майбутньою професійною діяльностями.
Отже, ми запропонували таку схему відбору  ситуацій: 1. Визначення головних компонентів ситуації в читанні фахової літератури майбутніми інженерами. 2. Визначення сфери та видів діяльності, які здійснює майбутній інженер протягом професійно орієнтованого іншомовного читання. 3. Формулювання професійно спрямованих комунікативних завдань, які вирішує майбутній інженер для задоволення своїх читацьких потреб. 4. Опис структури ситуації.
Перспективи проведеного дослідження ми вбачаємо в успішній організації комунікативного тестування рівня сформованості іншомовної мовленнєвої компетенції в читанні фахової літератури в майбутніх інженерів на основі розробленої нами методики.
Література:
1.                Гришина О.А. Комунікативний тестовий контроль рівня сформованості іншомовної читацької компетенції в читанні у майбутніх інженерів / О.А. Гришина // Вісник КНЛУ “Педагогіка та психологія”. – 2010. – №17. –  С. 14.
2.                Гришина О.А. Перевірка якості комунікативно спрямованих тестових завдань для контролю рівня сформованості мовленнєвої компетенції в англомовному професійно орієнтованому читанні у майбутніх інженерів / О.А. Гришина // Вісник ЧНПУ Серія: педагогічні науки. – 2011. – №92. – С.80-84.
3.                Петращук О. П. Тестовий контроль у навчанні іноземної мови в середній загальносвітнй школі / Петращук О. П. – К.: Вид.центр КДЛУ, 1999. – 261 с.
 

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом