You are hereМатеріали поточної конференції

Матеріали поточної конференції


1.Matej Sojda THE IMPORTANCE OF TEACHING ESP
2.Ursula Vrotska THE REQUIREMENTS TO THE ESP COURSE
3.Амерідзе О.С., Барабаш О.Я ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ У ВНЗ
4.Антоненко І.І НАВЧАННЯ   АНОТАЦІЙНОГО  ПЕРЕКЛАДУ  У ВНЗ
5.Бецько О.С КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
6.Бондар Л.В НАВЧАННЯ АРГУМЕНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ НИМИ ФРАНКОМОВНИМ ГОВОРІННЯМ 
7.Бондарева Т.В КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
8.Бондаренко К.І АКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ
9.Гавриленко К.М Інноваційний підхід до вдосконалення соціокультурнОЇ компетенціЇ студентів немовних спеціальностей
10.Голуб Т.П ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
11.Гришина О.А ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ  ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ  КОМПЕТЕНЦІЇ В ЧИТАННІ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
12.Губкіна В.В MAIN APPROACHES TO THE PROBLEM OF SOCIAL LEARNING IN MEDIA ENVIRONMENT
13.Гурєєва Л.В.,  Козьміна Н.А СИНКВЕЙН – ПРИЙОМ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ
14.Дроздович Н.Ю ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
15.Дубинина Е.С Творческая лаборатория преподавателя иностранного языка в техническом вузе
16.Дубко І.В DIE SPRACHREFLEXION BEIM ERWERB DER GRAMMATISCHEN FERTIGKEITEN
17.Дяченко Я.М ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ У ВНЗ
18.Єфімова О.М НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО ФАХІВЦЯ
19.Жигжитова Л.М САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
20.Жицька С.А TASK-BASED LANGUAGE TEACHING AS AN EFFECTIVE APPROACH IN MODERN METHODOLOGY
21.Козубська I.Г МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ НАУКОВОГО СТИЛЮ В  АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
22.Король Т.Г Вимоги до тестових завдань з читання англомовної фахової літератури
23.Корсун Г.О ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
24.Котковець А.Л РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
25.Литовченко І.М НОВА РОЛЬ ВИКЛАДАЧА: НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ М. НОУЛЗА
26.Лісецький К.А ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯВ НЕМОВНОМУ ВНЗ
27.Лук’яненко В.В THE ADVANTAGES OF USING GAMES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
28.Медкова О.М КЕЙС-МЕТОД ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
29.Міхненко Г.Е Інтелектуальні ігри у навчанні майбутніх інженерів іноземної мови
30.Мормуль О.О HERMENEUTIC MOTION AND THE STAGES OF TRANSLAION
31.Назаренко І.М ФРЕЙМОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ
32.Назаренко.О.І ВІДБІР МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТЕЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАГІСТРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
33.Нипадимка А.С САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
34.Нікітіна Н.С АКТИВІЗАЦІЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ
35.Павлова О.Ф ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
36.Полюк І.С РОЛЬ АУДІЮВАННЯ У НАВЧАННІ ГОВОРІННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
37.Поляренко В.С ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ВНЗ
38.Приходько Д.С ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
39.Рогоза А.П COOPERATIVE LEARNING APPROACH IN PRACTICE
40.Романюк  Ж. Г ЗАСТОСУВАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНИХ  ФРЕЙМІВ НА ОСНОВІ  ГІПЕРТЕКСТУ  В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ  МОВІ
41.Саєнко Н.С НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ
42.Сергеєва О.О LES TEXTES LITTERAIRES. LE PROBLEME DE L'ANALYSE
43.Синекоп О.С ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ІНТЕРВ
44.Сімкова І.О GENERAL AND SPECIFIC THEORIESOF TRANSLATION TEACHING
45.Ставицька І.В СИСТЕМА MOODLE ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ
46.Тимербулина М.Г ОТБОРИОРГАНИЗАЦИЯУЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА
47.Фоміних Н.Ю ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
48.Шавина С.И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом