You are hereСИНКВЕЙН – ПРИЙОМ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ

СИНКВЕЙН – ПРИЙОМ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ


Л.В. Гурєєва, Н.А. Козьміна
Національний технічний університет України «КПІ»
 
Однієюз технологій інтенсифікації навчального процессу є технологія розвитку критичного мислення, яка може бути використана на будь-якому етапі. В її основі лежить базовий дидактичний цикл, який має три стадії: виклик, осмислення та рефлексія.
Одним з прийомів технології активізації пізнавальної діяльності є синквейн, який формує вміння та навички працювати з інформацією: робити резюме, виділяти головне, синтезувати та аналізуватиінформацію, викладати складні ідеї, почуття і уявлення в декількох словах.
Слово синквейн (cinq– «п’ять») має французьке походження. На початку XX століття в США під впливом японської поезії виникла віршована форма, синквейн, яка складається з п’яти рядків. Надалі синквейн став також використовуватись як дидактичний прийом для активізації пізнавальної діяльності та ефективний метод розвитку образної мови. На відміну від синквейну – віршованої форми, в якому текст базується на кількості і порядку складів, дидактичний синквейн побудований на смисловій і синтаксичній заданості для кожного рядка.
В першомурядку дається зазвичай одне слово, іменник або займенник, що визначаєтему синквейна, тобто предмет або об’єкт, про який піде мова. Другий рядок містить два слова (найчастішеце – прикметники або дієприкметники), які дають опис ознак і властивостей даногопредмета або об'єкта. В третьомурядку називаються характерні дії предмета або об'єкта за допомогою приблизно трьох дієслів або дієприслівників. Четвертий рядок представлений цілою фразою, що виражає особисте ставлення автора синквейна до описуваного предмета чи об'єкта. В п'ятомурядку за допомогою одного або двох слів характеризуєтьсясуть даного предмета або об'єкта.Надамо приклади:
Solar energy
Inexhaustible, indigenous
To utilize, to generate, to absorb
Solar energy, radiant light and heat from the sun, is environmentally – friendly
Renewables
Існує декілька варіантів завдань з використанням даного прийому.
1. Скласти синквейн самостійно (в парі/групі)  до прочитаного/прослуханого тесту (вивченої теми, з опорю на картинку, тощо). Це завдання розвиває у студентів вміння творчо працювати з поданою інформацією, визначати суть, приходити до висновків і вміти  їх сформулювати.
2. На основі даного синквейну написати оповідання або зробити повідомлення, наприклад “Emission of Air Pollutants”:
1. Chemical emissions 2. Harmful, toxic, dangerous 3. To reduce, to implement, to control 4. Emissions cause disease, death or damage to humans or other living organisms.5. Pollution.
3. Проаналізувати неповний синквейн та визначити відсутній рядок з опорою на інформацію в існуючих рядках: 1. District heating 2. Centralized, reliable 3. To distribute, to supply 4. District heating is a system of distributing heat in one centralized location. 5. – .
Представимо ще один варіант: 1. State-of-the-art equipment 2.-; 3.To improve, to operate 4.Apparatus of the latest technological level 5.Sophisticated equipment.
4. Коректувати та/або вдосконалитиготовийсинквейн.
5. Зробити аналіз декількох синквейнів, що позначають той же самий об’єкт /явище, але виражають різні чи навіть протилежні думки, судження або почуття. Наприклад:
а) 1. Fossilfuels; 2. Efficient, reliable, versatile; 3.To generate, to supply, to use; 4. Fossil fuels can be used to produce electricity and heat our homes efficiently. 5. Energy sources.
b) 1. Fossilfuels; 2. Harmful, toxic;3.To generate, to supply, to use; 4. Fossil fuels make harmful effect on our environment.5. Energy sources.
Література:
1.                Евтух М.А. Синквейн как форма работы на уроке [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – http://school45.pupils.ru/stranitsy-uchitelejj/786/10759/
Синквейн. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%ED%EA%E2%E5%E9%ED

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом