You are hereВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ЧИТАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Т. Г. Король
кандидат педагогічних наук,
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 
Останнім часом тестовий контроль рівня сформованості англомовної компетенції в читанні, зокрема фахової літератури студентами немовних спеціальностей, набув широкого застосування у вітчизняних вищих навчальних закладах (ВНЗ) завдяки таким його характеристикам як релевантність специфіцічитання як рецептивного виду мовленнєвої діяльності, практичність, масовість, економічність, оперативність та об’єктивність отриманих результатів.  Цим, в свою чергу, пояснюється стійка потреба в урізноманітненні арсеналу якісних тестових завдань (ТЗ) з читання англомовної фахової літератури для реалізації відповідного виду контролю в процесі навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням. Основні шляхи вирішення цього завдання вбачаємо як у відборі й використанні раніше розроблених, зокрема стандартизованих та локально стандартизованих, ТЗ і тестів, так і у створенні нових викладацьких ТЗ / тестів з читання.  
Незалежно від їхнього походження усі тестові матеріали, що використовуються як інструменти для контролю й оцінювання рівня сформованості у студентів англомовної компетенції в тому чи іншому виді мовленнєвої діяльності, мають характеризуватися мінімально прийнятними показниками валідності, надійності, автентичності та інтерактивності [2, c. 18].  
Лише за умов адекватного застосування валідність, надійність, автентичність та інтерактивність стандартизованих і локально стандартизованих тестів з читання зберігаються та не викликають жодних сумнівів. Тому при відборі й використанні подібних тестових матеріалів для реалізації контролю навчальних досягнень студентів немовних ВНЗ слід ретельно стежити за: 1) ідентичністю об’єктів їхнього контролю та змісту того виду контролю, для проведення якого вони відбираються; 2) тотожністю характеристик мовного і мовленнєвого матеріалу, використаного розробниками цих тестів, характеристикам мовного і мовленнєвого матеріалу, передбачених програмними вимогами на даному етапі навчання студентів англомовного читання; 3) прийнятністю тематичного та предметного наповнення цих тестових матеріалів; 4) відповідністю характеристик контингенту студентів характеристикам орієнтовного контингенту тестованих; 5) наявністю у студентів попереднього досвіду виконання ТЗ подібного типу та виду.
Отже, далеко не завжди викладачу-практику вдається відшукати необхідні готові тестові матеріали, які б повністю задовольнили його специфічні ситуативні потреби в реалізації систематичного контролю за опануванням студентами англомовними читацькими навичками й уміннями.  Відповідно, викладачам все частіше доводиться розробляти власні тестові матеріали, здатні своєчасно постачати достатньо валідну й надійну інформацію щодо досягнутого в результаті певного відрізку навчання рівня сформованості у студентів англомовної компетенції в читанні фахової літератури та оперативно адаптуватися до змін, що відбуваються у процесі навчання, й реагувати на його актуальні потреби.
Загальновідомо, що створення будь-якого ТЗ / тесту є складним та тривалим циклічно-ітераційним процесом, що передбачає здійснення планування тесту й укладення передтесту, його випробування / пілотування  та підготовку остаточного варіанту тесту на основі інтерпретації результатів передтесту [2, c.86; 3, c.5]. Саме на етапі пілотування створеного ТЗ / тесту за рахунок використання складних математичних розрахунків має здійснюватися статистична оцінка його якісних показників валідності та надійності.
Попре це, слідом за низкою дослідників [2, 3], переконані, що визначення показників валідності й надійності у такий спосіб саме для викладацьких ТЗ і тестів не є прийнятним з огляду на можливість залучення до такого дослідження обмеженої кількість тестованих, що обов’язково призводить до викривлення одержаних статистичних даних, з одного боку, та низьку практичність такої діяльності в умовах сучасного вітчизняного ВНЗ  – з іншого.
З метою вирішення проблеми створення достатньо валідних, надійних, автентичних та інтерактивних ТЗ з читання англомовної фахової літератури з мінімальними часовими затратами та технічними труднощами з боку викладача-розробника пропонуємо виокремити перелік  вимог до їх розробки.
Отже, забезпечення валідності та надійності ТЗ з читання англомовної фахової літератури вбачаємо в: 1) чіткому визначенні об’єктів контролю (прямих та опосередкованих), рівень сформованості яких має перевірятися на даному відрізку навчання саме за допомогою створеного ТЗ; 2) збереженні послідовності та вкладеності об’єктів контролю в читанні англомовної фахової літератури при створенні цілісних підсистем ТЗ; 3) узгодженості типів та видів ТЗ з виокремленими об’єктами контролю; 4) відборі на основі чітких критеріїв автентичних фахових текстів для укладання ТЗ з читання; 5) відповідності об’єктів контролю типам, характеристикам та обсягам текстів, що пропонуються для читання у створеному ТЗ; 6) узгодженості характеристик створених викладацьких ТЗ з читання з відповідними їм стандартизованими / локально стандартизованими тестовими матеріалами; 7) закладеності можливості гнучкої адаптації рівня складності окремого ТЗ, зокрема за рахунок варіювання мовної і предметної складності форми й мови подачі основи ТЗ та очікуваної відповіді, рівня проблемності ТЗ, мови подачі й ступеня розгорнутості інструкції до ТЗ,  наявності зразка виконання й пояснень до нього, виносок і підказок у самому тексті для читання тощо; 8) дотриманні одноманітності в представленні інструкції, експозиції до ТЗ, подачі текстів для читання й наведенні основи ТЗ та оформлення бланку для фіксації відповіді протягом усього процесу навчання студентів англомовного читання фахової літератури.
З іншого боку, забезпечення автентичності й інтерактивності викладацьких ТЗ з читання фахової літератури насамперед пов’язуємо з їх комунікативністю. Це, у свою чергу, передбачає висунення додаткових специфічних вимог, а саме: 1) створені ТЗ мають бути спрямованими на вимірювання рівня сформованості у тестованих умінь застосовувати читацькі навички й уміння для розв’язання реальних професійно-комунікативних завдань з читання; 2) в інструкції до ТЗ має формулюватися проблемне професійно-комунікативне завдання та міститись необхідна контекстуальна інформація; 3) професійно-комунікативне завдання, наведене в інструкції до ТЗ, має співвідноситись за своїми характеристиками з тими професійно-комунікативними завданнями, що вирішуються фахівцями окремої галузі в реальних позатестових обставинах за допомогою читання англомовної фахової літератури або в його процесі; 4) вибір типу та виду ТЗ має узгоджуватися не лише з об’єктом контролю, а й керуватися специфікою змодельованого професійно-комунікативного завдання та способами й прийомами надання йому проблемності [1, c. 70].
На наш погляд, дотримання вищезазначених вимог під час розробки викладацьких ТЗ з читання англомовної фахової літератури дозволить суттєво підвищити їхні якісні показники валідності, надійності, автентичності й інтерактивності, а також значно спростити  процедуру їх розробки, забезпечивши тим самим високу практичність тестового контролю в навчанні англомовного читання фахової літератури студентів немовних спеціальностей вітчизняних ВНЗ.
Література:
1.                Король Т. Г. Система тестового контролю англомовної компетенції у читанні фахової літератури майбутніми фінансистами : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Король Тетяна Григорівна. – К., 2011. – 187 с.
2.                Bachman L.F. Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests / L.F. Bachman, A.S. Palmer. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 377 p.
3.                Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Language examining and test development / [prepared under the direction of  M. Milanovic (A.L.T.E.)]. – Strasbourg.: Language Policy Division, 2002. – 55 p.
 

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом