You are hereРОЛЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


А.Л. Котковець
Національний технічний університет України «КПІ»
 
Потреба сучасних ринків праці у високоосвічених конкурентоспроможних фахівцях, які не просто не втрачають своєї кваліфікації, а і постійно її підвищують, зумовлює перегляд вищими навчальними закладами головних завдань. На перше місце виходить мета формування цілісної всебічно розвиненої особистості, компетентного спеціаліста з бажанням та вмінням подальшого саморозвитку і самовдосконалення. Досягнення такої цілі можливе за умови усвідомлення кожним індивідуумом необхідності безперервної самоосвіти. Саме тому велика увага у вищій школі приділяється самостійній роботі студентів, а дослідження шляхів її оптимізації набуває все більшої актуальності. У час проникнення інформаційних технологій в усі сфери життя застосування комп’ютерних засобів стає поширеним способом індивідуалізації навчання, в тому числі самостійної роботи зокрема у процесі вивчення іноземної мови.
Найбільш повним, на думку П. І. Підкасистого, є наступне визначення самостійної роботи: це робота, яку виконують без прямої участі педагога, але за його завданням у визначений ним час; при цьому ті, хто навчаються, свідомо намагаються досягти поставленої у завданні мети, застосовуючи власні зусилля та надаючи у певній формі свій результат. Вчений додає, що самостійну роботу слід розглядати як засіб організації та виконання певної діяльності відповідно до даної мети [5, с. 38, 43]. Реформування системи освіти в умовах Болонського процесу означало збільшення часу відведеного на самостійне опрацювання матеріалу студентами. Самостійна робота недарма займає важливе місце у навчальному процесі: отриманих студентами знань на заняттях від викладача не достатньо, пошук та опрацювання матеріалів має відбуватися і за ініціативи самих студентів. Слід зазначити, що залежно від місця проведення та характеру керівництва з боку педагога, самостійна робота може відбуватися під час основних занять (лекцій, семінарів); під контролем викладача у формі планових консультацій, заліків, екзаменів; позааудиторно з виконанням студентом домашніх завдань навчального та творчого характеру [6]. Відповідно і форми та види робіт можуть відрізнятися. Зміст позааудиторної роботи визначається відповідно до робочої програми та може включати декілька видів завдань залежно від мети. Так для отримання мовних знань застосовують такі форми роботи як читання текстів, складання плану, графічне зображення структури тексту, виписки та конспектування, робота зі словниками та довідковою літературою, ознайомлення з нормативними документами, використання аудіо- та відеозаписів, робота з електронними носіями. З метою закріплення та систематизації знань рекомендують обробку законспектованого тексту; повторну роботу над навчальним матеріалом; складання плану та тез відповіді; виконання тестових завдань; відповіді на контрольні запитання; анотування, реферування та рецензування тексту; написання есе, листів-роздумів, творів; підготовка рефератів та тез доповіді на семінарі, конференції тощо. Для  формування практичних вмінь та навичок корисними можуть стати такі види завдань, як виконання ситуаційних вправ, підготовка до ділових ігор, участь у наукових та практичних конференціях, підготовка різних видів проектів, курсових та дипломних робіт [4, с.6-7]. Перелічені форми робіт активно застосовуються для формування  мовленнєвої компетентності та засвоєння знань. Роль викладача полягає у наданні необхідних консультацій, допомозі з підбором матеріалів та перевірці й оцінюванні результатів. Але надзвичайно важливим етапом є планування самостійної роботи, підготовка завдань та їх правильний розподіл. При цьому слід враховувати наступні фактори: психологічні умови успішності самостійної роботи (формування зацікавленості та мотивації); професійна орієнтація дисципліни; обмеження часу студента; індивідуалізація самостійної роботи (може полягати у активнішій роботі з більш підготовленими студентами, у поділі завдання на обов’язкову та творчу частину, у регулярності консультацій та своєчасному інформуванні про зміст, терміни виконання, форми, способи контролю та критерії оцінювання роботи) [6]. Врахування особистісних якостей, рівня знань, індивідуальних психологічних особливостей та здібностей кожного студента дозволяє оптимізувати процес виконання самостійної роботи, що сприяє кращому та ефективнішому засвоєнню знань та реалізації творчого потенціалу. Під індивідуалізацією розуміють систему засобів, що допомагає студенту усвідомити його сильні та слабкі сторони, власні цілі навчання, розвивати самосвідомість, самостійність і відповідальність. Вона передбачає індивідуально орієнтовану допомогу студенту в усвідомленні власних потреб, інтересів, цілей навчання; створення умов вільної реалізації природних здібностей; підтримку у рефлексії та творчому самовираженні [3]. Індивідуалізація навчання у сучасних вищих навчальних закладах відбувається у трьох напрямках: індивідуальний та індивідуально-диференційований підхід до організації індивідуальних форм діяльності з урахуванням особливостей тих, хто навчається; опосередкований індивідуальний підхід до організації групових форм навчання з переважанням індивідуальної пізнавальної активності; поєднання індивідуальних, групових та фронтальних форм для покращення ефективності навчального процесу. Індивідуалізацію самостійної роботи визначають як систему цілеспрямованих індивідуалізованих способів та прийомів її організації і управління, націлених на покращення її результативності [2, с. 10]. В організації та керівництві самостійною роботою у процесі вивчення мови індивідуалізація відіграє провідну роль, оскільки об’єктивна оцінка здібностей студента, його рівня володіння мовою та надання йому відповідних завдань підвищує мотивацію студента, заохочує до подальших досягнень. Індивідуалізація самостійної роботи може полягати також у коригуванні кількості часу, відведеного на її виконання, у підвищенні рівня організованості роботи, у залученні групових форм навчання та інноваційних технологій, що викликає інтерес та допомагає краще формувати уміння на навички, засвоювати матеріал. Безумовно сучасні технічні засоби відкривають нові можливості як для викладачів, так і для студентів. Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною освіти, оскільки більшість має доступ до комп’ютерів та мережі Інтернет, тому може навчатися індивідуально та самостійно. Так  з використанням нових технологій виконання усіх згаданих вище видів завдань та форм самостійної роботи при вивченні іноземної мови стає легшим та швидшим. Найпоширенішими з цих форм є підготовка до практичних занять, колоквіумів, заліків, тестів; виконання домашніх, контрольних та творчих робіт і проектів; написання рефератів, доповідей, звітів, курсових робіт тощо. Серед основних цілей залучення студентів до позааудиторної самостійної роботи із застосуванням комп’ютерних засобів є формування та розвиток навичок і творчих підходів до вирішення професійних задач та формування інформаційної культури студентів [1]. Варто зауважити, що багато ресурсів, які можуть знадобитися студентам у підготовці завдань самостійної роботи знаходяться на іноземних веб-сайтах, що заохочує студентів вчити цю мову та дозволяє зануритись у мовне середовище. Доступ до комп’ютера та світової інформаційної мережі має декілька переваг, що робить процес самостійної пізнавальної діяльності індивідуалізованим:
·                   сприяє оптимізації процесу пошуку інформації (завдяки наявності великої кількості баз даних та бібліотек онлайн, що пропонують навчальну й довідкову літературу);
·                   відкриває можливості оптимальної організації відібраних матеріалів у тому вигляді, який вимагається міжнародними стандартами;
·                   допомагає формувати та тренувати мовні навички у роботі зі спеціальним навчальним програмним забезпеченням, навчальними платформами;
·                   дозволяє обмінюватися інформацією, навчатися дистанційно без необхідності особистої присутності, спрощує спілкування між студентом і викладачем на рівні розподілу та перевірки завдань;
·                   дає змогу зануритись у мовне середовище, відвідуючи іноземні веб-сайти, ознайомлюючись з автентичними текстами, практикуючи іншомовне спілкування у різних сферах та ситуаціях;
·                   створює умови для організації як індивідуальних, так і групових форм роботи на заняттях та позааудиторно;
·                   формує вміння працювати з інноваційними технологіями (мультимедійними засобами, електронними підручниками та ін.), що є однією зі складових сучасної всесторонньо розвиненої особистості.
Перелік можливостей, які надає комп’ютеризоване навчання, в тому числі самостійне, можна продовжити. Використання інформаційних технологій як засіб індивідуалізації самостійної роботи розвиває навички  самоорганізованості у студентів, але педагог повинен лишатися консультантом та керівником. Допомога викладача може знадобитися у визначенні цілей, відборі доцільних та достовірних матеріалів з великого потоку інформації, рекомендаціях щодо раціонального розподілу часу.
Підсумовуючи слід зазначити, що самостійна робота студентів, яка виконується на заняттях та позааудиторно, є важливою частиною навчального процесу. Індивідуалізований підхід до такого виду роботи означає врахування особливостей студентів та підтримку формування особистості, розвитку вмінь та навичок. Реалізація вищезгаданого підходу шляхом застосування інноваційних комп’ютерних технологій у самостійній роботі в процесі вивчення іноземної мови підвищує ефективність засвоєння знань та дозволяє розкрити творчий потенціал студентів. 
Література:
1.                Абросимов А. Г. Современные информационные технологии в организации самостоятельной и неаудиторной работы студентов вузов [Електронний ресурс] / Абросимов А. Г. // Журнал «Вестник РУДН», 2004. – № 1. – Режим доступу:  http://www.ido.rudn.ru/vestnik/2004/6.pdf  
2.                Королькова Е. В. Педагогические условия индивидуализации самостоятельной работы студентов (на материале иностранного языка) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. педагог. наук : спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / Королькова Евгения Владимировна ; Барнаульский гос. пед. университет. – Барнаул, 2004. – 23 с.

3.                Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навчальний посібник [Електронний ресурс]:Індивідуалізація і диференціація навчання / Н. Є. Мойсеюк. – 3-є вид., доповнене. – К., 2001. – 608с. – Режим доступу:http://pidruchniki.ws/16420711/pedagogika/individualizatsiya_diferentsiatsiya_navchannya
4.                Организация и контроль самостоятельной работы студентов: методические рекомендации/ сост. Н.В. Соловова; по ред. В.П. Гарькина. – Самара: Изд-во «Универс-групп», 2006. – 15 с. 
5.                Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся / П.И. Пидкасистый. – М.: Педагогика, 1972. – 184 с.
6.                Управление самостоятельной работой студентов [Електронний ресурс]: Аналитический обзор международных тенденций развития высшего образования № 4 (июль – декабрь 2002 г.). – Режим доступу: http://charko.narod.ru/tekst/an4/3.html
 

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом