You are hereВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В НЕМОВНОМУ ВНЗ

ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В НЕМОВНОМУ ВНЗ


К.А. Лісецький
Національний технічний університет України «КПІ»
 
Характерною відмінністю сучасного потоку життя є високий темп змін в різних сферах нашого життя. Кожне нове покоління з моменту народження постійно стикається із змінами умов життя, що відображається на його розвитку і становленні.
Активне використання електронного навчання на заході і порівняння його з традиційними методами навчання, які засновані на особистому спілкуванні викладача і студента виявили сильні та слабкі сторони кожного із цих підходів. До переваг електронного навчання відносять його гнучкість, індивідуалізацію, інтерактивність, адаптованість як можливість організації навчального процесу для студентів з різною підготовкою, і різними потребами. До переваг очної форми навчання слід віднести емоційну складову особистого спілкування, спонтанність у формуванні асоціативних ідей і відкрить.
Поєднання переваг кожної із форм навчання, лягло в основу технології змішаного навчання, яка вже більше 10 років використовується в західних країнах та в США. Системний підхід в організації навчання з використанням як і електронного, так і очного навчання називається змішаним навчанням.
Впровадження моделі змішаного навчання стає нагальною також і при викладанні і вивченні іноземної мови. Оскільки іноземна мова не є профілюючим предметом і на нього дається мало навчальних годин, відповідно, мета формування професійно-орієнтованої компетенції на рівні, який має бути достатнім для ведення іншомовної комунікації в професійній сфері є важкодоступною. Але і вимоги до володіння іноземною мовою для інженерів є достатньо високими. Відповідно, необхідні найбільш сучасні методи, ресурси і способи організації навчального процесу, які дали б можливість найбільш ефективно використати наявні ресурси і можливості як викладачем так і студентом. Викладачі намагаються розширити мовне навантаження студентам за допомогою поза аудиторної самостійної роботи за рахунок інтеграції найновіших навчальних технологій в процес традиційної освіти.
При дефіциті аудиторного часу (особливо, коли мова йде про студентів немовних вузів, де особливу увагу приділяють професійно-орієнтованій мові спеціальності), перед викладачами стоїть нелегке завдання навчити студента іноземній мові в стислі строки. При цьому треба враховувати той факт, що в основній своїй масі студенти, які поступають в немовний вищий навчальний заклад, не мають хорошої шкільної мовної підготовки, а часто викладачу приходиться починати практично спочатку. Щоб випускники отримали необхідні знання і навики, аудиторне навантаження значно розширяється за рахунок залучення віртуального середовища і інформаційних технологій.
Володіння іноземною мовою на високому рівні є ключовою вимогою для майбутнього інженера, тому що це дає йому додаткові можливості для пошуку інформації, необхідної для його професійної кар’єри, для співробітництва і спілкування із колегами із різних країн.
Метою навчанні іноземної мови для інженерів є формування професійно-орієнтованого спілкування, що практично неможливо досягнути як при використанні виключно електронних форм навчання, так і при наявності недостатньої кількості навчальних годин. В даному випадку найбільш дієвим є використання змішаного навчання.
Існує декілька моделей змішаного навчання. Кожна із моделей відрізняється переважанням одного із трьох основних компонентів змішаного навчання.
1.     Компонент традиційного прямого особистого  спілкування між викладачем і студентом.
2.     Компонент інтерактивної взаємодії, на основі комп’ютерних технологій і електронних інформаційних та освітніх он-лайн ресурсів та програм.
3.     Компонент самоосвіти.
В зарубіжній методиці виділяють шість моделей змішаного навчання.
1.     Модель «FacetoFaceDriver». Основна частина навчального матеріалу вивчається при безпосередньому спілкуванні з викладачем. Електронне навчання використовується як доповнення до основної програми. Зазвичай робота з електронними ресурсами організовується протягом заняття за комп’ютером. Деякі навчальні заклади використовують цю модель для студентів яким важко дається навчальний матеріал.
2.     Модель «Rotation». Навчальний час розподілений між індивідуальним електронним навчанням та навчанням в аудиторії разом із викладачем. Викладач, який працює очно в аудиторії, здійснює також дистанційну підтримку електронного навчання. Як результат студенти стають більш активними і часто змагаються між собою у більш наполегливому вивченні матеріалу.
3.     Модель «Flex». Основна частина навчальної програми засвоюється студентами самостійно за допомогою електронного навчання. Для відпрацювання тем складних для розуміння, викладач проводить консультації з невеликими за кількістю студентів групами або індивідуально.
4.     Модель «Onlinelab». Навчальна програма засвоюється в межах навчального закладу за допомогою електронного навчання в аудиторіях з комп’ютерною технікою. Он-лайн навчання супроводжує викладач. Студенти можуть також проходити навчання в традиційній формі в аудиторіях.
5.     Модель «Self-blend». Ця модель існує у вищих навчальних закладах Америки. Додаткові курси до основного студенти вибирають самостійно. Авторами додаткових курсів можуть бути різні навчальні заклади.
6.     Модель «OnlineDriver». Більша частина навчальної програми засвоюється за допомогою електронних ресурсів. Але передбачені також очні зустрічі з викладачем, а також обов’язковими є очні консультації, співбесіди, екзамени. Ця модель змішаного навчання підходить для студентів які потребують гнучкості на незалежності в процесі навчання.
Таким чином, вибір моделі змішаного навчання напряму залежить від цілей та результатів, які плануються досягти, але в сучасних реаліях запровадження змішаного навчання стає нагальною проблемою.
Література:
1.      ModelsofBlendedLearning. – Режим доступу: http://www.dreambox.com/blog/6-models-blended-learning
2.     Кондакова М.Л. , Латыпова Е.В.. Смешанноеобучение: ведущиеобразовательныетехнологисовременности.  – Режим доступу: http://www.vestnik.edu.ru/2013/05/smeshannoe-obuchenie-vedushhie-obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennosti/
3.     Мезенцева А.Н. Лингводидактическиеосновысмешанногообучениякакформыорганизацииученогопроцесса по иностранномуязыку для специальныхцелей в техническом вузе. – Режим доступу: http://izv-tn.tti.sfedu.ru/wp-content/uploads/2013/09/133.pdf

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом