You are hereКЕЙС-МЕТОД ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

КЕЙС-МЕТОД ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


О.М. Медкова
 Національний технічний університет України «КПІ»
 
В Україні тривають пошуки нових методів навчання з різних дисциплін, що відповідають потребам сьогодення, тому що відбулися і відбуваються зміни в економіці, культурі, поширюється міжнародне співробітництво у різних галузях. В зв’язку з цими реаліями часу збільшується попит на спеціалістів, які можуть легко адаптуватися до професійної діяльності, вирішувати складні завдання, брати на себе відповідальність, швидко реагувати на зміни у різноманітних ситуаціях, вміти працювати як в групі так і самостійно, бути креативними, а отже, конкурентоспроможними.
Зміна цілей освіти в цілому та особливо навчанні іноземної мови була викликана ще й тому, що більше уваги почали приділяти індивідуальності кожної людини, з одного боку. З іншого боку, роль самостійності у навчанні іноземної мови набуває також великого значення. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій  (використання скайпа, обговоренні в чатах, участь в форумах і таке інше) сприяє тому, що молоді люди використовують можливість спілкуватися з носіями мови, слухати “живу” сучасну мову, приймати участь в обговоренні  цікавих для них тем on-line, тобто, активізувати всі види мовленнєвої діяльності самостійно.
Використання кейс-методу (case-study) у системі навчання було запроваджено ще сто років тому в Гарвардському університеті. В нашій країні практичного значення цей метод набуває лише в останні два десятиріччя. Все більше і більше викладачів переконуються у дієвості цього методу. Вони не тільки використовують запозичений досвід закордонних фахівців, а й адаптують нові методи до особливостей національного характеру. Серед таких, хто плідно працює над теоретичними і практичними питаннями застосування методу аналізу ситуацій треба відзначити Сурміна Ю.П. [3].
Як зауважує Біскун В.С., який використовує кейс-метод у викладанні  соціальних наук, суть основних методичних інновацій пов’язана з використанням активних методів навчання. Такі форми навчання як тренінги, ділові та рольові ігри  тощо формують професійну компетентність, розвивають здібність особи до навчання. Вони здатні змінювати парадигми мислення і  виробляють вміння переробляти багато інформації [1].
Саме застосування технологій кейс-методу, як ситуаційної методики, може допомогти у навчанні іноземної мови, досягти при цьому освітніх, виховних та організаційних цілей. Використовуючи цей інтерактивний метод навчання реалізуються майже всі практичні знання, а також уміння прогнозувати різні ситуації, вести бесіду, висловлювати свою думку, відстоювати свої погляди, переконувати співбесідника, адекватно сприймати критику, аналізувати та робити висновки. Втілення теорії в практику і є цінністю цього методу. Обговорення тем, драматизація створених ситуацій, схожих до тих, що виникають у професійній діяльності та у повсякденному житті, майже театральний розподіл ролей у розігруванні “кейсів” може створити не тільки творчу атмосферу на занятті, а й вирішити основну мету вивчення іноземної мови.
Щодо створення творчого підходу до вирішення проблемних ситуацій, то у певній мірі цьому сприяє те, що вибір манери поведінки, виходу з конфліктної ситуації, вибір певної лексики належить студенту [2]. Участь викладача в застосуванні кейс-методу полягає в  організації всього, що потрібно для того, щоб бесіда, диспут або будь-яка рольова гра пройшла цікаво, корисно, дієво, емоційно, була насичена певним матеріалом.
Готуючи студентів до прийняття участі у “кейсах”, бажано скласти комплекс ситуаційних вправ, що допоможуть підготуватися до цього виду діяльності. А вже потім треба запропонувати теми для обговорення, підібрати матеріал, обрати модель конкретної ситуації, допомогти розробити сценарій та варіанти рішень,  дати завдання підготувати питання, розподілити ролі, поділити на малі підгрупи, враховуючи особливості роботи в різних групах, обрати того, хто буде вести бесіду, запропонувати завдання для тих, хто вважається “пасивним студентом”. Слід обов’язково довести до свідомості учасників  обговорення, що навіть до простої бесіди треба ретельно підготуватися. Для студентів старших  курсів або тих, хто вільно володіє іноземною мовою, доцільно іноді пропонувати такий вид роботи, як непідготовлена бесіда з елементами “мозкового штурму” (brainstorm) та створення хоч і уявлених непередбачуваних ситуацій, але найбільш близьких до реального життя. Зрозуміло, що чим вищий рівень володіння мовою, тим цікавіша робота з “кейсами”.
Під час обговорення роль викладача полягає в тому, що він тільки стежить за процесом, не втручається і не нав’язує свою точку зору. Він може скерувати хід обговорення, іноді спровокувати та підтримати дискусію, або залагодити конфлікт у разі необхідності.
Дуже важливо для викладача усвідомити, що одним з елементів кейс-методу є правильний підхід до зауважень та виправлення помилок з чітким визначенням критерій оцінювання. Доцільно робити це після бесіди, не перериваючи ходу обговорення та у вигляді побажань, слід відзначити кращих і заохочувати тих, хто соромиться. Культура зауважень з боку викладача  під час застосування цього методу не менш важлива, ніж комунікативна культура всіх учасників дискусії. Це сприяє створенню таких умов та психологічної атмосфери, в яких студенти змогли б вільно висловлювати свою думку, не боятися помилок і дати можливість “пасивним” студентам приймати участь в обговореннях.
Слід звернути увагу на те, що завжди існують в групі так звані “пасивні” та “гіперактивні” студенти. На етапі підготовки до застосування кейс-методу треба підібрати відповідні завдання та “ролі” для таких “особливих” студентів, щоб перші могли б активізуватися, а другі надали б їм можливості приймати участь у спільній роботі. Навчитися мистецтву спілкування можна тільки на практиці, а також маючи співбесідника.
Відмінність методу “case-study” від традиційних є демократія в процесі отримання знання [1]. Тільки використання цього методу нарівні з іншими, пошуки нових методів навчання, звертання до міжнародного досвіду з урахуванням особливостей національного характеру, специфіки певної групи, індивідуальності кожного студента може дати бажаний результат.
Література:
1.                Біскун В.С. Застосування методу аналізу ситуацій в інтерактивних формах навчання [Электронный ресурс]. – Режим доступа.http: //www.sau.kiev.ua
2.                Дегтярьова Ю. В. Підвищення ефективності навчання іноземних мов з використанням кейс-методів [Електроний ресурс]. -Режим доступу:http: //www-center.univer.kharkov.ua/vesnik/full/173.pdf.
3.                Сурмін Ю. П. Метод аналізу ситуацій (Casestudy) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. – К.: МАУП, 2005.  

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом