You are hereВІДБІР МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТЕЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАГІСТРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ВІДБІР МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТЕЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАГІСТРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


О.І. Назаренко
Національний технічний університет України «КПІ»
 
Метою навчання аудіювання магістрів є оволодіння аудіюванням як складовою частиною усного англомовного спілкування для забезпечення формування фахової аудитивної  компетенції, яка інтегрує аудитивні уміння, пов’язані з розумінням автентичного професійно орієнтованого мовлення, його лінгвістичних особливостей та психологічних механізмів сприйняття тими, хто навчається. Для ефективного досягнення мети особливого значення набуває організація навчального матеріалу, загальні принципи й критерії його відбору.
Оскільки принципи відбору мультимедійних презентацій для навчання англійської мови професійного спрямування (АМПС) ще не розглядалися, ми звернулися до досліджень з проблем вивчення ефективності застосування відеофонограм, якими займалися науковці: Н.І. Бичкова (основи використання відеофонограм), Р.І. Вікович (ауд. теленовин), Т.П. Леонтьєва (відео технології в самостійній діяльності студентів), Л.В. Панова (політичний дискурс теленовин), С.А. Могильовцев (використання матеріалів супутникового телебачення) та визначення критеріїв відбору навчального матеріалу Н.Ф. Бориско, О.Ю. Бочкарьової, Н.Р. Носонович, Н.В. Єлухіної, О.В. Мусницької, О.І. Пономарьової, В.П. Наталина, Ю.А. Семенчук, Н.А. Сури,Г.В. Колосніцина,P. Arcario, F. Mishan, K. Morrow.
Спираючись на результати вищезазначених досліджень та рекомендації ЗЄР, Програми АМПС щодо необхідності забезпечення інтегрування навчання іноземної мови зі змістом спеціальностей з метою задоволення професійних потреб студентів магістратури в українських ВНЗ та вимог ринку праці, ми визначили, що навчальний матеріал має бути насамперед актуальним (оскільки телекомунікаційні технології швидко розвиваються), автентичним (для поповнення словникового запасу специфічною лексикою, розуміння мовних і мовленнєвих особливостей та наслідування стереотипів мовної поведінки).
На думку багатьох дослідників навчальний матеріал повинен доповнювати фахові знання та стимулювати студентів до мовленнєвої взаємодії з професійно орієнтованої тематики.
З нашого погляду на навчання аудіювання, яке має відбуватися у взаємопов’язані  з говорінням (дискусією), важливим критерієм є мотивація студентів до вираження вражень, формулювання та відстоювання думок. 
Оскільки матеріальною основою аудіювання є аудіо текст, то в нашому випадку матеріальною основою виступає мультимедійна презентація. Як і будь-який текст вона має свою композицію, структуру і смислову організацію.
Мультимедіа є інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів  забезпечує роботу з інформацією цифрового характеру (тексти, графіка, анімація), аналогової інформації візуального відображення (відео, фото, схеми, діаграми тощо) та аналогової інформації звуку [3].
Використання мультимедійних технологій у навчанні студентів телекомунікаційних спеціальностей мотивує вивчення мови за допомогою технічних і програмних засобів та через зміст предметів, що вивчаються за фахом. Вони заохочені набувати якостей, які стануть у нагоді в виробничій діяльності, а саме творчого мислення, пізнавальної мотивації та професійного використання знань.
Враховуючи визначення ділової презентації Ю.С. Авсюкевич [1]слідом за Н. Л. Драб [4]та мету і завдання нашого дослідження, ми розглядаємо презентацію таким чином: підготовлене професійно спрямоване монологічне висловлювання,об’єднане конкретним завданням і ситуативними умовами, яке базується на результатах аналітичного дослідження певної проблеми у сфері академічної або професійної активності, має чітке логіко-композиційне оформлення і націлене на ефективне інформування, інструктування або переконання певної аудиторії з урахуванням її основних культурологічних та соціально-демографічних характеристик.Структура презентації , як зазначає Драб, –  це організація відібраної інформації в єдиний, логічно зв’язаний текст. Вміло структурована презентація характеризується виразними початком, серединою та завершенням, а також чітко окресленим переходом до кожної наступної частини виступу.
Оскільки ми використовуємо мультимедійну презентаціюв якості матеріальної основи навчання аудіювання, якій,  на відміну від усної презентації характерне одночасне використання зорових, слухових та тактильних каналів передавання інформаційних даних, тому технічні особливості є настільки ж важливими, як і її біологічні й психологічні особливості. Мультимедійні технології забезпечують мультисенсорне навчання, що дає можливість урахувати індивідуальні особливості кожного студента та створити навчальне середовище, в якому матеріал засвоюється максимально.
Беручи до уваги психофізіологічні механізми аудіювання та вимоги щодо методичного забезпечення навчання англійської мови спеціального вжитку, яке, в нашому випадку складає мультимедійна професійно орієнтована презентація,  ми підійшли до визначення критеріїв відбору автентичних англомовних мультимедійних презентацій.
Виходячи із поняття «критерії відбору» Н.Ф. Бориско [2] «основні ознаки, за допомогою якихздійснюється якісна та кількісна оцінка одиниць, що відбираються, з метою їх включення/невключення до відповідних мінімумів»   ми проаналізували критерії відбору відеоматеріалу у навчанні за якісною оцінкою: мовний зміст, мовний рівень, інтерес, новизна та пізнавальна цінність, мотиваційна значущість, комунікативна спрямованість, соціокультурний потенціал, жанрова розмаїтість, відповідність тематиці, що запропонована навчальною програмою, доступність, автентичність та  за кількісною оцінкою: щільність мови, тривалість звучання, темп мовлення, ступінь візуальної підтримки, чіткість зображення і звуку.
Для визначення критеріїв відбору мультимедійної презентації, ми врахували усі ознаки, притаманні цьому засобу, вимоги до змісту і форми навчального відеоматеріалу, представлені у вищезазначених дослідженнях, рекомендації чинної Програми АМПС щодо рівня володіння іноземною мовою  та специфіку телекомунікаційних спеціальностей, що вимагають високого відповідно до дескрипторів рівня С1.
 Згідно з вищезазначеним ми виокремили три групи критеріїв та підгрупи до кожної з них:
До Iгрупи – критерії фахової відповідності – ми пропонуємо включити наступні критерії: 1) автентичності; 2) тематичності (відповідності  академічним та професійним потребам; 3) проблемності; 4) актуальності й новизни; 5) мотиваційної цінності.
IIгрупа – критерії прагматико-функціональної відповідності – містить критерії:1) функціонально-стилістичної й жанрової співвіднесеності із спеціальності, яка набувається; 2) пов’язані з композиційно-смисловою структурою презентації; 3) соціо-лінгвістичних та соціокультурнихвідмінностей; 4) прагматичних особливостей; 5) комунікативної спрямованості.
У IIIгрупу – критерії методичної відповідності – входять критерії: 1) обсягу тексту презентації;  2) темпу мовлення; 3) візуальної підтримки; 4) середовища (шуми, відстань); 5) урахування рівня професійної й мовної підготовки студентів.
Вважаємо, що за умов дотримань зазначених критеріїв під час відбору мультимедійних презентацій для формування аудитивної компетенції у магістрів телекомунікаційних спеціальностей, ми зможемо підвищити ефективність навчання професійного спілкування, забезпечити інтерес і мотивацію з боку студентів.
Література:
1. Авсюкевич Ю. С. Методика навчання презентації англійською мовою студентів економічних спеціальностей: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Юлія Сергіївна Авсюкевич. Запоріжжя, – 2009. – 303с.
2. Бориско Н.Ф. Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивному обучению языку): дис. ...  док. пед. наук: 13.00.02/ Наталья Федоровна Бориско. К., – 2000. – С. 116.
3. Гуревич Р.С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях./  Р.С. Гуревич,  М.Ю. Кадемія – К.: Освіта України, 2006. – С. 266.
4. Драб Н. Л. Навчання майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення (монологу-презентації німецькою мовою): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталя Леонідівна Драб. – К., – 2005. – 245с.
 

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом