You are hereПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


О.Ф. Павлова
Національний технічний університет України «КПІ»
 
Характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки, науки, освіти і культури є розширення міжнародних зв'язків і співробітництва. У наші дні знання іноземних мов не тільки відкриває доступ до найважливішої інформації, що міститься у світовій науковій і технічної літературі, а й стає абсолютно необхідним при ділових зустрічах. Чи потрібно говорити при цьому про те, наскільки важливою справою є створення ефективної системи вивчення іноземних мов. Кожен, хто по-справжньому береться за вивчення іноземної мови, прагне зробити це в стислі термін, без заучування зайвих слів і абстрагованих граматичних правил.
Фахівці повинні постійно стежити за всім новим, що з'являється за кордоном в галузі науки і техніки, за іноземними періодичними виданнями, спеціальними бюлетенями і патентною літературою. Якщо працівники не володіють іноземною мовою, особливо англійською, яка в сучасному світі стала міжнародною, вони не можуть користуватися оригінальною літературою, спілкуватися із зарубіжними колегами, і вони змушені звертатися за допомогою до технічних перекладачів. Все це, поряд зі змінами, що відбуваються в нашій країні, поставило випускників технічних ВНЗ перед необхідністю володіння іноземними мовами.
Тому завдання викладача іноземної мови полягає у підготовці фахівців у відповідності з цими вимогами. Викладання іноземної мови стосовно до різних спеціальностей, за якими ведеться підготовка інженерних кадрів, має свої особливості, пов'язані з утриманням досліджуваних дисциплін, з суміжними спеціальностями і специфікою майбутньої інженерної діяльності.
У першу чергу, ми навчаємо технічного перекладу за фахом. Майбутні інженери повинні вміти перекладати тексти зі словником, причому дослівно, щоб не спотворити думки автора, так як це неприпустимо в галузі науки і техніки.
Мета викладача – ознайомити майбутніх інженерів з правилами перекладу наукової літератури, навчити граматиці і дати необхідні навички розмовної мови.
У статті О. В. Самірханової «Особливості навчання технічному перекладу студентів немовних спеціальностей» розглядаються деякі особливості технічного перекладу і ряд факторів, які повинні братися до уваги при навчанні йому студентів немовних спеціальностей: функціональні особливості стилю наукового джерела або технічного документа, орієнтування на джерело з точки зору стилістичних характеристик тексту перекладу.
При навчанні студентів іноземних мов на немовних спеціальностях однією з цілей є формування навичок перекладу науково-технічної літератури. На немовних спеціальностях мова йде про навчання перекладу наукового тексту за фахом з іноземної мови на рідну. Слід виділити наступні види перекладу: письмовий, усний, синхронний, послідовний.
Починаючи навчати студентів перекладу науково -технічних текстів, слід звернути їх увагу на такі особливості перекладу такої літератури. Необхідно враховувати, що мова науково-технічних текстів має певний стиль, відповідний цілям і задачам змісту наукової літератури, і має ряд особливостей в термінології і в граматиці. Серед основних стилістичних і граматичних характеристик науково-технічної літератури можливо виділити стислість викладу матеріалу, чіткість формулювань. Найчастіше, англомовний варіант спеціального тексту за обсягом коротше україномовного.
Визначення специфіки технічного перекладу, спеціальна теорія перекладу вивчає три види факторів, які повинні враховуватися при описі перекладів певного типу. Насамперед, особливість функціонального стилю джерела наукового або технічного документа сама по собі може впливати на переклад як процес, що і вимагає від перекладача технічного використання спеціальних методів і способів. По-друге, така орієнтація на джерело може зумовити стилістичні характеристики тексту перекладу і, таким чином, виникає необхідність вибору таких засобів мов, які характеризують ті ж особливості функціонального стилю під час технічного перекладу. Взаємодія цих двох факторів може призвести до виникнення труднощів технічного перекладу, які пов'язані як із загальними рисами і відмінностями між мовними знаками одного і того ж функціонального стилю вихідної, так і цільової мов, а також з особливими умовами і завданнями технічного перекладу в різних мовах.
Бучельнікова І.С. і Поліновський Н.В. у своїй роботі «Навчання науково- технічного перекладу в немовному вузі» пишуть, що мова науково -технічної літератури відрізняє наявність великої кількості термінів, скорочень, особливість перекладу граматичних конструкцій. При перекладі науково - технічної літератури необхідне добре знання нової термінології. Хороший переклад повинен задовольняти наступні вимоги:
1. Ясність викладу думки в максимально стислій і лаконічній форм.
2. Переклад повинен відповідати загальноприйнятим нормам української літературної мови. На це слід звертати увагу при перекладі відсутніх в українській мові і характерних для іноземної мови граматичних явищ.
Зростання міжнародного співробітництва в галузі науки і техніки ставить перед випускниками вищих навчальних закладів необхідність вивчення іноземної мови, знання якої визначатиметься здатністю фахівця знаходити і використовувати інформацію з іноземних джерел.
Отже можна зробити висновок, що володіння іноземною мовою допомагає розширити кругозір майбутнього фахівця і підвищити його кваліфікацію.
Література:
1.                Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы. [Електронний ресурс]. – Режимдоступу:http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/pumpyansky_1997.shtml
2.                Самирханова О. В. Некоторые особенности  обучения техническому переводу студентов неязыковых специальностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elib.grsu.by/katalog/178500-413021.pdf
3.                Особенности преподавания перевода научно-технической литературы  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.vmost.ru/art1.asp?num=38665 
 

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом