You are hereПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ВНЗ

ПРОЕКТНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ВНЗ


Валерія Поляренко
Криворізький Педагогічний Інститут ДВНЗ «КНУ»
Науковий керівник: к.п.н., доцент Гладка О.В.
 
Нові цінності й орієнтири освіти і, навіть, сучасні досягнення наукита техніки багато у чому визначають вибір методів навчання, у якому педагоги віддають перевагу активнимта інтерактивним педагогічним технологіям. Яскравим прикладом може бути метод проектів.
Технологія проектування— розв'язання студентом або групою студентів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різних методів, засобів навчання, а з іншого — інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості [1], [2].
На сучасному етапі розвитку освіти проектна методика детально досліджується як  зарубіжними, так і   вітчизняними авторами  ( І.Л. Бім, І.А. Зимнєю, О.М  Моїсєєвой, Е.С. Полат, Т.Е  Сахарової, І. Чечель, Л.Фрід-Бут, T. Хатчінсон, Д. Філіпс та ін.).  Багаточисельними дослідженнями  було встановлено, що проектна діяльність виступає як важливий компонент системи продуктивної освіти і є нестандартним, нетрадиційним способом організації освітніх процесів через активні способи дій (планерування, прогнозування, аналіз, синтез), направлених на реалізацію особово-орієнтованого підходу. Проектна методика як нова педагогічна особово-орієнтована технологія відображає основні принципи гуманістичного підходу в освіті.
Саме метод проектів використовує всі найкращі ідеї традиційної та сучасної методики викладання іноземної мови: різноманітність, що виявляється у варіативності тем, типів текстів та вправ; проблемність, коли іноземна мова використовується для виконання завдань, що характеризуються новизною; навчання з задоволенням, що передбачає надання студентам можливості говорити про те, що викликає у них підвищений інтерес, виявляти свій творчий підхід у оформленні та презентації проекту. Слід акцентувати на тому, що саме навчальне проектування, орієнтоване на самостійну діяльність студентів (індивідуальну, групову або колективну), яку студенти виконують упродовж певного часу, покликане сприяти ефективності у навчанні іноземним мовам.
Основне завдання цієї технології полягає у створенні умов для активної спільної учбової діяльності студентів у різних навчальних ситуаціях, в яких кожен відповідає не лише за результат своєї роботи, але і за результат роботи всієї групи. Метод проектів дозволяє перетворити заняття в дискусійний, дослідницький клуб, в якому вирішуються цікаві, практично значимі  проблеми. Його можна застосувати, як на заняттях так і в позааудиторний час. Він забезпечує розвиток пізнавальної активності студента, вмотивованого проблемним протистоянням відомого і невідомого, має на меті активізацію процесу пізнання і осмислення нового, а також опанування новими лексичними одиницями, дозволяючи зробити навчання посильним для всіх студентів завдяки їх участі в різноманітних проектах [3].
Проектна робота – це навчання через дію. Проекти дають повне відчуття чогось досягнутого, можливість виготовляти продукт.Спостерігається віддача з боку тих, що навчаються, коли вони усвідомлюють, що можуть робити з англійською мовою, яку вони вивчають (за словами Е.В.Караско). Ця характерна риса проектної роботи дуже добре підходить для групи студентів з різними здібностями, тому що вони можуть працювати відповідно до їхнього рівня та успішності. Здібні можуть показати, що вони знають незалежно від програми чи плану тоді, коли слабші можуть досягнути того, чим вони можуть пишатися, компенсуючи нижчий рівень володіння мовою показом відеоматеріалу чи наочності [4].
По характеру кінцевого продукту проектної діяльності  види проектів при вивченні іноземної мови:
-                     Конструктивно – практичні проекти (Construction and Practical Projects) – колаж, щоденник спостережень, “придумування гри” і її опис.
-                     Ігрові та рольові  проекти (Role and Games Projects) – розігрування гри, драматизація, вигадування власної п’єси, концерт. 
-                     Інформаційні і дослідницькі проекти (Information and Research Projects) – вивчення регіону або якої-небудь країни, англійська мова і його використання як мови міжнародного спілкування, іноземні мови в житті людей.
-                     Проекти конкретного соціологічного обстеження (Survey Projects). Це проекти на теми: “Вплив американської і британської культур на спосіб життя в нашій країні” або “Відношення іноземців до моєї країни”.
-                     Видавничі проекти (Production Projects).
-                     Сценарні проекти (Performance and Organizational Projects) – вечори, струм-шоу.
-                     Творчі проекти (Creative Works) –у формі вільного літературного вигадування (казка, розповідь, комікс, ролева гра) [2].
Робота над проектом відбувається поетапно. Однак не можна розглядати проектну діяльність як чіткий алгоритм, оскільки це процес творчого мислення й прийняття рішень. Можна лише виділити основні етапи проекту, що представлені в Таблиці 1.
Таблиця 1
Етапи проекту

Назва етапу

Зміст роботи

Обґрунтування проекту

Формулювання мети й завдання проекту, обґрунтування його соціальної значущості, визначення теми проекту; організація робочих груп, розподіл завдань між учасниками проекту.

Пошуковий

Дослідження проблеми й збір інформації (визначення кола джерел та пошук необхідних відомостей; аналіз можливих варіантів вирішення проблеми); вибір оптимального варіанта виконання проектного завдання (генерування ідеї); розроблення плану роботи над проектним завданням; добір матеріалів та інструментів; вибір форми презентації результатів проекту.

Технологічний

Здійснення діяльності кожного учасника проекту згідно з планом роботи над проектним завданням (реалізація проекту); підготовка презентації результатів проекту.

Заключний

Проведення презентації (захист проекту); оцінка результатів виконання проекту, колективних і особистих досягнень учасників проекту.

Такі особливості методу проектів, як опора на особистий досвід, пріоритет самостійної діяльності, переважання групової роботи і новизна дозволяють з великою впевненістю припустити успішність використання зазначеної технології на уроках іноземної мови.
Таким чином, метод проектів дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість студентові проявляти самостійність у плануванні, організації та контролі своєї діяльності. Застосування проектної методики на заняттях забезпечує підтримку стійкого інтересу до вивчення іноземної мови, поглиблює та систематизує знання студентів з теми, яка вивчається.
Література:
1.              Гладка О.В.Формування  комунікативної компетенції студентів на основі проектної методики навчання іноземної мови [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zag-pedagogika.at.ua/load/formuvannja_komunikativnoji_kompetencij...
2.                Каліта В.В.Застосування методу проектів у викладанні іноземної мови як засіб створення навчальної середи формування та розвитку життєвих компетентностей учнів / Вікторія Володимирівна Каліта // Навчально-методичний збірник.– Харцизськ,2010.  61 с.
3.                Шалацька Г.М. Проектна методика та ефективність її застосування в навчанні іноземним мовам [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Pedagogica/73668.doc.htm/
4.                Nickerson R.S. Teaching of thinking and problem-solving / R.S.Nickerson.San Diego, CA: Academic presss, 1994.– 400 p.
 
 
 
 
 

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом