You are hereЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ІНТЕРВ'Ю

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ІНТЕРВ'Ю


О.С. Синекоп
доцент, кандидат педагогічних наук
Національний технічний університет України "КПІ"
 
У немовних вищих навчальних закладах впродовж навчання студенти вчаться укладати діалоги-інтерв'ю у рамках загально-технічної, наукової, професійно орієнтованої тематики, а також підчас вивчення теми "Працевлаштування". Отже, інтерв'ю, як технологія, дозволяє реалізувати принцип міжпредметних зв'язків, який реалізується через систему різноаспектних знань набутих у навчанні.
Проблема навчання студентів діалогічного мовлення за допомогою технології інтерв'ю займались такі науковці, як Ф. Кліппел (класифікація інтерв'ю та вправи) [2], Ф. Дубін і М. Маргол (комунікативні вправи для вивчення англійської мови) [1], К. Крупар (комунікативні ігри) [3], Дж. Ревел (технології для навчання англійської мови) [4].
Для навчання студентів технічних спеціальностей укладати англомовне інтерв'ю необхідно враховувати його лінгвістичні особливості, а саме: лексичні, граматичні і синтаксичні.
Отже, метою цих тез є розглянути лінгвістичні особливості англомовного інтерв'ю.
Лексикаінтерв'ю характеризується наявністю
1)      розмовних кліше (вони допомагають розпочати інтерв'ю, перейти від одного питання до іншого, завершити розмову);
2)      термінів (використовуються, коли мовець висловлюється з приводу його професійної діяльності чи в межахзагально-технічної, наукової чи професійно орієнтованої тематики).
До граматичних особливостей інтерв'ю відноситься використання відповідних англійських видо-часових форм дієслів. Зокрема, теперішній час (ThePresentSimpleActive, ThePresentContinuousActive, ThePresentPerfectActive) часто використовується для висвітлення інформації на даний момент чи, коли респондент говорить про досягнення у певній сфері; минулий час (ThePastSimpleActive) дозволяє зробити огляд подій минулого; майбутній час (TheFutureSimpleActive) характерний для останнього етапу інтерв'ю, коли інтерв'юер та його співрозмовник говорять про перспективи, домовленості про подальші зустрічі. Наприклад, This year I have graduated from ..., I mainly deal with ..., We are developing ..., Last year I worked in ..., I'll develop ...
Характерним для інтерв'ю є використання:
1)      коротких дієслівних форм (don't);
2)      модальних дієслів can,may, might,які несуть значення загально-виконаної дії;
3)      вставних слів та словосполучень, які необхідні для зв'язування мовлення (first(ly), second(ly), because, thus, therefore, so, then) з метою логічного і послідовного вибудовування висловлювання, пояснення інформації;
4)      займенника "I" та "you";
5)      пасивні конструкції (для коментування, наприклад, технічних інновацій тощо).
Оскільки інтерв'ю належить до діалогічного мовлення, відтак воно не перевантажене інфінітивними, герундіальними та дієприкметниковими зворотами.
Відомо, що інтерв'ю складається з питань та відповідей. В основному використовуються такі типи питань: загальні і спеціальні. Загальні питання спонукають мовця до розмови (Can you tell me more about ....?, Can you tell me about your recent project? Do you think ...? Have you ever worked  ...), використовуються з метою уточнити чи описати інформацію (Can you give examples of ..?, Can you describe your technology?). Спеціальні питання, як правило, вимагають конкретної відповіді і починаються словами What, Where, How, Which, When.Альтернативні питання дозволяють респонденту один з запропонованих варіантів. Роз'єднувальні питання зустрічаються рідко.
Синтаксична організація інтерв'ю також має свої особливості. В процесі спілкування співрозмовники використовуються як прості, так і складні речення (в залежності від питання). Порядок слів, як правило, прямий. Також часто зустрічаються еліптичні та безособові речення. Використовуються і спонукальні речення, які інколи замінюють загальні питання. Наприклад, Tellmeabout... замість Canyoutellmeabout...
Інтерв'ю характеризується наявністю перепитувань, перебивань, повторювань, які можуть призвести до незначного гальмування і тим самим допомагають мовцю зосередитись на відповіді.
Отже, в даних тезах ми спробували проаналізувати лінгвістичні особливості англомовного інтерв'ю. Урахування зазначених особливостей дозволить викладачу підібрати відповідні вправи для формування навичок, розвитку й удосконаленню діалогічних умінь у студентів технічних спеціальностей.
Література:
1.  Dubin F. It's time to Talk: Communication activities for learning English as a new language / F.Dubin, M.Margol.—Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1977.
2.  Klippel F. Keep talking. Communicative fluency activities for language teaching / Friederike Klippel.—Cambridge University Press, 1984. — 202 p.
3.  Krupar K. Communication Games. / K.Krupar.—New York: The Free Press, 1973.
4.  Revell J. Teaching Techniques for Communicative English / J. Revell.—London: Macmillan, 1979.
 

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом