You are hereХАРАКТЕРИСТИКА ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ


 
Н.Ю. Фоміних
кандидат педагогічнихнаук,
Севастопольський інститут банківської справи
 Університету банківської справи
Національного банку України (м. Київ)

 
Однією з найважливіших умов  інтеграції України в світовий освітній простір є її відповідність європейським освітнім стандартам, згідно з якими фахівець сучасного ринку праці має володіти іноземною мовою за професійним спрямуванням на рівні компетентного користувача, тобто незалежного комуніканта ефективного функціонування в професійному середовищі за визначенням Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти. Підвищення уваги до проблеми вивчення мов на всіх рівнях підтверджується Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, в якій наголошується на створенні спільного мовного простору з метою підготовки молоді до практичного використання іноземної мови в професійній діяльності та міжнародному спілкуванні.
Перебудова вищої школи ставить вимоги до навчання іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах. З переходом економічної системи України на ринкові засади виникла потреба в новому поколінні фахівців із широкою міждисциплінарною освітою і здатністю працювати на міжнародному рівні. Виходячи з цього, вищі навчальні заклади немовного профілю повинні, передусім, зосередити свої зусилля на підготовці таких фахівців, які посядуть належне місце в міжнародному розподілі праці.
Студенти немовних спеціальностей мають оволодіти загальновживаною і професійно орієнтованою іноземною мовою. Подолання протиріччя між вимогами суспільства і можливостями сучасної вищої школи у підготовці спеціалістів викликає необхідність пошуку нових методів і засобів навчання майбутніх фахівців. Концепція особистісно орієнтованої освіти передбачає впровадження у навчально-виховний процес інноваційних методів і форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Одним із можливих шляхів реалізації особистісно орієнтованого навчання є впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, що є одним із шляхів інтенсифікації навчального процесу в умовах їх комплексного застосування.
Як наслідок, перед сучасними викладачами-філологами постає завдання розробки новітніх засобів іншомовної освіти, основаних на застосування інформаційно-комунікаційних технологій, проектування комп’ютерно орієнтованого середовища іншомовної професійної підготовки студентів немовних спеціальностей. Слід зазначити, що під комп’ютерно орієнтованим середовищем (КОС) іншомовної професійної підготовки розуміємо штучно побудовану систему на основі застосування комп’ютеру, його програмних та апаратних засобів у якості засобів навчання; таке середовище включає всі необхідні навчальні ресурси, надає можливість організації всіх видів навчально-пізнавальної діяльності студентів з англійської мови; структура та складові цієї системи сприяють досягненню основної мети іншомовної професійної освіти – формування англомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців у професійній сфері [3, с. 368].
На основі аналізу напрацювань науковців С. Кожушко, Б. Тарнопольського, Н. Саєнко та власного досвіду роботи, вважаємо за доцільне загальну іншомовну підготовку студентів немовних спеціальностей у вищому навчальному закладі розділити на такі змістовні модулі: GeneralEnglish(загальна іншомовні підготовка), EnglishforSpecificPurposes(англійська для спеціальних цілей), BusinessSkills(бізнес уміння або ділова іноземна мова). При цьому перший змістовий модуль є практично однаковим для студентів усіх немовних спеціальностей. Відповідно, змістом та метою навчання у першому змістовому модулі є оволодіння загальновживаною лексикою та базовою граматикою англійської мови до рівня B2, а саме студентами вивчаються такі лексичні теми: Work, Rest, Travel, Hotels, TimetoRelax(Films, Music, TVandRadio, Holidays), Relationships, FamilyandFriends, CulturalDifferences, TrendsandFashion, Moneyта граматичні: Noun(Countable, UncountableNouns; Articles), AdjectivesandAdverbs, Tenses(PresentGroup, PastGroup, FutureGroup), ModalVerbs, ConditionalSentences, ActiveandPassiveVoice, ReportedSpeech, Prepositions.
Що стосується модулю EnglishforSpecificPurposes, то саме під час його вивчення наявні найбільші відмінності у змісті навчання, оскільки метою означеного модулю є оволодіння професійною іншомовною лексикою. Змістом навчання модулю EnglishforSpecificPurposesє вивчення сукупності мовних, переважно, лексичних засобів, що застосовуються у текстах однієї тематики. Відповідно його зміст є відмінним і особливим для студентів різних спеціальностей та передбачає реалізацію всебічних міжпредметних зв’язків та, як найвищий рівень міждисциплінарних зв’язків, інтеграцію у навчанні спеціальних фахових дисциплін та іноземної мови.
Модулі GeneralEnglishта EnglishforSpecificPurposesє необхідним базисом для оволодіння діловою англійською мовою BusinessSkills, а саме: уміння вести телефонні переговори, писати письма, зокрема, електронні, проводити переговори, організовувати конференції, зустрічі, презентації, виставки, ярмарки. Змістове ядро даного модулю є однаковим практично для всіх спеціальностей: фрази ведення дискусії, висловлення власної думки, правила міжнародного презентування, структура ділового листа, проте важливо наповнювати навчальний матеріал BusinessSkillsмовним матеріалом модулів GeneralEnglishта EnglishforSpecificPurposes.
Відповідно до такої структури іншомовної підготовки майбутніх фахівців у ході дослідження було розроблено КОС іншомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. При цьому слід зазначити, що необхідною умовою реалізації означеного КОС вважаємо його орієнтацію на всіх учасників навчально-виховного процесу, а саме: студентів, викладачів, випускників шкіл, учителів англійської мови загальноосвітніх шкіл. Структура та компоненти КОС іншомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій надано у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Компоненти КОС іншомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій

Учасники навчально-виховного процесу

Компоненти КОС

Змістовий модуль іншомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій

Старшокласники

Web English Olympiad
SALC (Self Access Language Centre)
TestYourself!: психологічні тести англійською [4]
TestYourself!: електронний варіант тестування [5]
FB Group “Learn with Grandma in Sevastopol”

 

Студенти

SALC (Self Access Language Centre)
TestYourself!: психологічні тести англійською [4]
TestYourself!: електронний варіант тестування [5]
REOL(ReadingEnglishOnline)
SEOL (Students of English Online)
Computing: Навчальний посібник з англійської мови [1]
Computing: електронні тести та вправи [2]
FB Group “SEOL (Students of English Online)”
FB Group “Learn with Grandma in Sevastopol”

General English
General English
 
General English
 
General English
General English, ESP
ESP
 
ESP
 
General English, ESP
 
General English

Викладачі, вчителі

How to Teach English with Technology
EOL (English Online)
EOL (English Online) Newspaper
FB Group EOL (English Online)
Sites Collection on Teaching English
e-Library

 

Перш за все, зазначимо, що означені компоненти можливо об’єднати у три групи: онлайн ресурси, оффлайн засоби навчання та паперові матеріали.Паперовими засобами навчання є психологічнітести англійськоюмовоюTestYourself! [4], навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів Computing[1] та методична газета для викладачів та вчителів загальноосвітніх шкіл EnglishOnline(EOL) Newspaper. Кожен з означених паперових компонентів КОС має обов’язковий електронний додаток: TestYourself!: електронний варіант тестування [5], Computing: електронні тести та вправи [2] та Інтернет сайт, де розташовано електронні додатки до планів уроків, занять та інших навчальних заходів авторів EOLNewspaper: https://sites.google.com/site/eolnewspaper/. Тобто обидва перші ресурсів працюють у режимі оффлайн, а додаток до газети – онлайн.
Таким чином, віртуальний майданчик онлайн частини КОС або COLLE(ComputerOrientatedLanguageEnvironment) розташовано у мережі Інтернет у відкритому доступі: https://sites.google.com/site/colleonline/, саме цей сайт виконує об’єднуючу функцію, оскільки з нього є посилання на всі інші онлайн компоненти КОС. Проте виконана робота не вичерпує всіх аспектів досліджуваноїпроблеми, наступним кроком наукового пошуку буде розробка компонентів КОС для використання у змістовому модулі BusinessSkills.
Література:
1. Fominykh N. Computing. Part 1 : [навч. посіб. з англ. мови для студ. немов. спец. вищ. навч. закл.] / N. Fominykh. —Севастополь : Рібєст, 2013. —224 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11-19320 від 11.12.13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52242 від 22.11.2013).
2. Fominykh N. Computing. Part 1 / N. Fominykh // [Електронний ресурс] : електронний додаток. —Севастополь,  2013. —1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. Вимоги : Pentium-800 ; 128 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. Програмне забезпечення: програма-браузер – Назва з титул. екрану. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11-19320 від 11.12.13. Свідоцтво Державної служби власності України про реєстрацію авторського права на твір № 52242 від 22.11.2013).
3. Фоміних Н. Ю. Computing: навчальний посібник з англійської мови для студентів немовних спеціальностей (концептуальні засади проектування) / Н. Ю. Фоміних // Вісник Чернігівського Національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченко. —  Чернігів, 2013. —Вип. 111. —С. 368–372.
4. Фоминых Н. Ю. Test Yourself! English Personality Tests / Н. Ю. Фоминых, А. В. Яковенко. —Севастополь : Рибэст, 2011. —54 с. (Свідоцтво Державної служби власності України про реєстрацію авторського права на твір № 41971 від 30.01.2012).
5. Фоминих Н. Ю. Test Yourself! / Н. Ю. Фоміних, А. В. Яковенко // [Електронний ресурс] : психологічні тести англійською. —Севастополь, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-800 ; 128 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. Програмне забезпечення: Microsoft Office (Microsoft Excel) 98/2000/XP – Назва з титул. екрану. (Свідоцтво Державної служби власності України про реєстрацію авторського права на твір № 41971 від 30.01.2012).

Побудовано на Drupal, відкритій системі керування контентом